Privacybeleid

Dit is de privacyverklaring van Slurink Specialistische Infra (Slurink). Hierin beschrijven wij hoe we met de persoonsgegevens van opdrachtgevers, leveranciers en andere betrokkenen omgaan.

U stelt uw vertrouwen in ons en daar zijn wij ons van bewust. Graag brengen wij u op de hoogte van welke gegevens wij van u verzamelen als u onze website gebruikt. Ook leggen wij graag uit waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee onze website verbeteren om beter aan te laten sluiten bij uw wensen.

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle diensten van Slurink. Door gebruik te maken van onze website geeft u aan ons privacy beleid te accepteren.

Slurink respecteert de privacy van u als gebruiker van onze website en wij dragen er zorgen ervoor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk behandelen. 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een identificeerbare natuurlijke persoon zijn persoonsgegevens. SSlurinkSI verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt om onderling gemaakte afspraken te kunnen nakomen.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • voor- en achternaam
  • adresgegevens
  • e-mailadres

Doelen en grondslagen

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het verzenden van brochure en andere publicaties.
  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

De grondslagen voor de verwerking van uw persoonsgegevens zijn, afhankelijk van het geval, de noodzaak van die verwerking voor het sluiten en uitvoeren van onze overeenkomst met u of de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Slurink, tenzij uw belangen, grondrechten of fundamentele vrijheden zwaarder wegen.

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw persoonsgegevens zo lang als nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld, om onze gerechtvaardigde belangen te behartigen en zo lang als wij daartoe wettelijk verplicht zijn.

Als wij uw persoonsgegevens verwerken om een vraag van u te beantwoorden, zullen wij die gegevens 2 maanden bewaren, zodat we mogelijke vervolgvragen kunnen beantwoorden of een eventuele klacht kunnen behandelen.

Delen van persoonsgegevens met derden

Wij delen geen persoonsgegevens met derden tenzij met uw uitdrukkelijke toestemming.

Cookies en vergelijkbare technieken

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan een website wordt opgeslagen in de browser van de computer, tablet of smartphone.

Slurink gebruikt cookies met een technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld voorkeursinstellingen worden onthouden.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser, verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Slurink en heeft u het recht op overdraagbaarheid van uw gegevens. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben in een computerbestand naar u of naar een door u genoemde organisatie/persoon te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of overdracht van uw persoonsgegevens of een verzoek tot intrekking van uw toestemming tot of bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar onderstaande e-mailadres.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek door u is gedaan, kunnen wij u vragen om een identiteitsbewijs. We reageren zo snel mogelijk op uw verzoek, maar in elk geval binnen vier weken.

Klachtenprocedures

Als u een klacht heeft over de naleving van deze privacy verklaring of over een schending van uw rechten op grond van de wet, kunt u contact opnemen met ons via onderstaande e-mailadres.

Daarnaast heeft u de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Beveiliging

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende technische, fysieke en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Dit gebeurt o.a. door middel van het IT beveiligingsbeleid, door training van medewerkers en door gebruik te maken van beveiligde opslag en verbindingen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of als u aanwijzingen heeft van misbruik, neem dan contact op met ons via onderstaande e-mailadres.

Regelmatig actualiseren wij deze privacy verklaring en zorgen dat de meest recente versie op deze plek op onze website staat.

Contactgegevens

Slurink Specialistische Infra

e-mailadres: info@slurinkinfra.nl

telefoonnummer: 0418-653 316

Aboneer op onze nieuwsbrieven